Ammattitaitoinen kirvesmies Liedossa ja Turun seudulla

Lie­don Kir­ves­työ Oy tar­jo­aa ammat­ti­tai­toi­sia raken­ta­mi­sen ja remon­toi­mi­sen pal­ve­lui­ta Turun seu­dul­la. Pal­ve­lem­me mie­lel­läm­me niin yksi­tyis­asiak­kai­ta kuin yri­tyk­siä ja talo­yh­tiöi­tä. Olem­me luo­tet­ta­va kump­pa­ni myös raken­nus­liik­kei­den aliurakointiin.

Koke­mus tuo var­muut­ta, ja sitä ei meil­tä puu­tu. Meil­lä on pit­kä koke­mus kai­ken­lai­ses­ta raken­ta­mi­seen ja remon­toin­tiin liit­ty­väs­tä ja pys­tym­me tar­joa­maan aina erin­omais­ta työn­jäl­keä jokai­ses­sa pro­jek­tis­sam­me, niin isos­sa kuin pie­nes­sä­kin. Laa­dus­ta emme tingi.

Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat kai­ken­lai­set kir­ves­mie­hen työt aina pie­nem­mis­tä remont­ti­pal­ve­luis­ta koko­nais­val­tai­sem­paan pien­ta­lo­ra­ken­ta­mi­seen. Tutus­tu pal­ve­lui­him­me ja ota yhteyt­tä, niin kar­toi­te­taan yhdes­sä, mil­lai­sia raken­ta­mi­sen pal­ve­lui­ta sinä tarvitset.

Liedon Kirvestyö Oy - Pitkän linjan kirvesmiespalveluita

Lie­don Kir­ves­työ Oy on kir­ves­mies­pal­ve­lui­hin eri­kois­tu­nut raken­nus­lii­ke. Yri­tyk­sen nuo­res­ta iäs­tä huo­li­mat­ta meil­lä on pit­kät perin­teet kir­ves­mies­töis­sä. Raken­nam­me uut­ta ja remon­toim­me van­haa van­kal­la koke­muk­sel­la ja kädentaidoilla.

Teet­täes­sä­si remon­tin meil­lä voit olla var­ma, että työt saa­daan val­miik­si aina aika­tau­lus­sa ja sovit­tuun hintaan.

Rakennuspalvelut

Lie­don Kir­ves­työ Oy:n ammat­ti­tai­toi­set kir­ves­mie­het vas­taa­vat talo­si raken­ta­mi­ses­ta vas­tuul­li­ses­ti ja pit­kän koke­muk­sen tuo­mal­la varmuudella.

Lue lisää

Remonttipalvelut

Lie­don Kir­ves­työ Oy toteut­taa kai­ken­lai­set sanee­raus­työt Turun seu­dul­la yksi­tyis- ja yri­tys­asiak­kai­den sekä talo­yh­tiöi­den ja raken­nus­liik­kei­den tarpeisiin.

Lue lisää