Rakennuspalvelut Turun seudulla

Etsitkö luotettavaa rakentajaa pientalohankkeeseesi?

Lie­don Kir­ves­työ Oy:n ammat­ti­tai­toi­set kir­ves­mie­het vas­taa­vat talo­si raken­ta­mi­ses­ta vas­tuul­li­ses­ti ja pit­kän koke­muk­sen tuo­mal­la var­muu­del­la. Sat­saam­me aina huo­lel­li­seen raken­nus­työ­hön ja haluam­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me kai­kis­sa pro­jek­teis­sam­me erin­omais­ta työn­jäl­keä. Laa­duk­kaat mate­ri­aa­lit ja käden­tai­dot takaa­vat var­mas­ti onnis­tu­neen lopputuloksen.

Haluam­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me vain paras­ta, ja sik­si panos­tam­me myös aina ystä­väl­li­seen ja asian­tun­te­vaan asia­kas­pal­ve­luun. Mei­dän kans­sam­me asioin­ti ja yhdes­sä suun­nit­te­lu on help­po­ja ja suju­vaa. Olem­me oikea valin­ta, kun etsit pien­ta­lo­hank­kee­see­si tai urak­kaa­si osaa­vaa ja luo­tet­ta­vaa kirvesmiestä.

Ammattitaitoinen kirvesmies Turun seudulla

Pal­ve­lem­me yksi­tyis- ja yri­tys­asiak­kai­ta sekä raken­nus­liik­kei­tä Lie­dos­sa ja muu­al­la Turun seu­dul­la. Tar­vit­taes­sa toteu­tam­me raken­nus­pro­jek­te­ja myös pääkaupunkiseudulla.

Kir­ves­mies­pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat kaik­ki raken­ta­mi­sen eri vai­heet ja sovit­taes­sa toteu­tam­me pien­ta­lo­hank­keen myös avai­met käteen -peri­aat­teel­la, jol­loin saat ali­hank­ki­joi­dem­me kaut­ta myös LVIS-asennukset.