Rakennussaneeraukset ja huoneistoremontit Turun seudulla

Lie­don Kir­ves­työ Oy toteut­taa kai­ken­lai­set sanee­raus­työt Turun seu­dul­la yksi­tyis- ja yri­tys­asiak­kai­den sekä talo­yh­tiöi­den ja raken­nus­liik­kei­den tar­pei­siin. Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat eri­ko­koi­set huo­neis­to- ja pin­ta­re­mon­tit, sau­na- ja kyl­py­huo­ne­re­mon­tit sekä keit­tiö­re­mon­tit. Pal­ve­lem­me asiak­kai­tam­me myös ulko­re­mon­teis­sa ja huo­leh­dim­me ammat­ti­tai­dol­la niin kat­to­re­mon­tis­ta­si, ulko­ver­hoi­lun uudis­tuk­ses­ta tai vaik­ka­pa auto­tal­lin tai piha­te­ras­sin rakentamisesta.

Pyy­dä tar­jous, kun etsit osaa­vaa kir­ves­mies­tä koti­si remont­tiin tai luo­tet­ta­vaa aliu­ra­koit­si­jaa kump­pa­nik­si saneeraushankkeeseesi.

Kylpyhuone- ja saunaremontit

Kai­paa­ko kyl­py­huo­nee­si tai sau­na­si uut­ta ilmet­tä? Teet­tä­mäl­lä remon­tin meil­lä huo­neis­to­si asu­mis­viih­ty­vyys ja koti­si arvo nouse­vat varmasti.

Toteu­tam­me kaik­ki remon­tit kor­kea­ta­sois­ta työn­jäl­keä vaa­lien ja haluam­me, että asiak­kaam­me voi­vat olla sata­pro­sent­ti­ses­ti tyy­ty­väi­siä lop­pu­tu­lok­seen. Täs­sä tavoit­tees­sa mei­tä aut­taa vank­ka koke­muk­sem­me lukui­sis­ta sau­na- ja kyl­py­huo­ne­re­mon­teis­ta. Autam­me sinua mie­lel­läm­me myös remon­tin suun­nit­te­lus­sa ja mate­ri­aa­lien valinnassa.

Teh­dään yhdes­sä kyl­py­huo­nees­ta­si ylel­li­nen spa tai muu­te­taan pie­ni­ko­koi­nen kyl­py­ti­la toi­mi­vam­mak­si ja viihtyisämmäksi.

Keittiöremontit

Onko suun­ni­tel­mis­sa­si keit­tiö­re­mont­ti? Älä huo­leh­di vaan anna ammat­ti­lai­sen hoi­taa keit­tiö­re­mont­ti puo­les­ta­si. Toteu­tam­me toi­mi­van ja vii­meis­tel­lyn unel­mie­si keit­tiön, juu­ri sinun yksi­löl­li­siin tarpeisiisi.

Teem­me sekä kevyem­mät remon­tit, kuten kaa­pis­to­jen ovien ja veti­mien vaih­dot että koko­nais­val­tai­set keit­tiö­re­mon­tit, joi­hin sisäl­ty­vät lat­tia- ja sei­nä­pin­to­jen sekä väli­ti­lo­jen uusi­mi­set ja uudet kaa­pis­tot run­koi­neen. Juu­ri sii­nä laa­juu­des­sa, kuin sinä haluat.

Onnis­tu­neen lop­pu­tu­lok­sen sekä suu­ris­sa että pie­nis­sä keit­tiö­re­mon­teis­sa takaa­vat käyt­tä­mäm­me laa­duk­kaat mate­ri­aa­lit ja työ­vä­li­neet sekä tot­ta­kai asian­tun­te­vat kir­ves­mie­het, jot­ka kuun­te­le­vat aidos­ti asiak­kaan toiveita.

Toteu­tam­me kai­ken kokoi­set keit­tiö­re­mon­tit kat­ta­vas­ti Turun seudulla.

Pintaremontit ja huoneistoremontit

Teem­me niin pie­net pin­ta­re­mon­tit kuin kat­ta­vam­mat huo­neis­to­re­mon­tit asiak­kai­den tar­pei­den mukaan Turun seu­dul­la. Oli­pa kyse sit­ten pur­ku­töis­tä, sei­nä­pin­to­jen maa­lauk­ses­ta tai tape­toin­nis­ta, katon pane­loin­nis­ta tai vaik­ka­pa par­ket­ti­lat­tian hio­mi­ses­ta tai uusi­mi­ses­ta, autam­me sinua mielellämme.

Hoi­dam­me pie­net ja isot remon­tit alus­ta lop­puun ammat­ti­tai­dol­la, huo­lel­la ja sinun toi­vei­ta­si kuun­nel­len. Saat kai­ken käte­väs­ti saman katon alta, sil­lä kaut­tam­me saat myös asian­tun­te­vat LVIS-asennukset.

Ulkoremontit

Jul­ki­si­vu­re­mont­ti tai uuden katon asen­ta­mi­nen mie­les­sä? Pal­ve­lem­me asiak­kai­tam­me ammat­ti­tai­dol­la myös ulkoremonteissa.

Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat ulko­re­mon­tit lai­das­ta lai­taan. Teem­me eri­lai­set kat­to­työt, uusim­me ulko­ver­houk­set tai huo­leh­dim­me koko­nais­val­tai­ses­ta jul­ki­si­vu­re­mon­tis­ta ja maa­lauk­ses­ta. Kun­nos­tam­me kai­ken­lai­set piha­ra­ken­nuk­set auto­tal­leis­ta ait­toi­hin, uusim­me van­han teras­sin kat­tei­neen tai raken­nam­me toi­vee­si mukaan koko­naan uuden.

Kerro meille kotisi tai vapaa-ajan asuntosi remonttitarpeista ja pyydä tarjous

Ota yhteyt­tä